AVG Verklaring

Algemeen

Dit is de AVG-verklaring van Lens, bestaande uit de volgende filialen:
  • Lens Arnhem, Steenstraat 2, 6828 CJ, te Arnhem
  • Lens Berkel en Rodenrijs, Wilhelminastraat 24, 2651 DL, te Berkel en Rodenrijs
  • Lens De Meern, Mereveldplein 30, 3454 CK, te Meern
  • Lens Consultants, Broederenstraat 30, 7411 LB, te Deventer
  • Lens Rotterdam, Statenweg 108A, 3039 JK, te Rotterdam
  • Lens Utrecht, Oudkerkhof 15, 3512 GH, te Utrecht
  • Lens Culemborg, Varkensmarkt 15, 4101 CK, te Culemborg
  • Lens Vianen, Voorstraat 98, 4132 AT, te Vianen

Ieder filiaal in individueel verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen het betreffende filiaal. In alle filialen wordt op dezelfde manier met persoonsgegevens omgegaan.

Lens respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels van de nieuwe wet AVG.

Hoe wij met data omgaan in vastgelegd in verschillende verklaringen en overeenkomsten, die aanvullend kunnen worden gezien. Daar waar nodig, wordt ernaar verwezen in deze tekst.

Welke gegevens bewaren we en met welk doel?

Persoonsgegevens

Lens maakt van iedere klant een persoonlijk dossier aan. Lens verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Naam, Adres, Woonplaats, Geslacht, Geboortedatum en contactgegevens (zoals telefoonnummers en Emailadressen).

Wij vragen u deze gegevens als u klant wordt. We hebben deze gegevens nodig om onze diensten bij de juiste persoon te kunnen doen en bij de juiste persoon in het dossier te kunnen maken. Contactgegevens hebben we nodig om u te kunnen informeren over leveringen, nieuwe ontwikkelingen of u op te kunnen roepen voor controle. Indien u aangeeft geen klant meer te willen zijn, zullen wij uw gegevens op niet actief zetten, zodat u vanuit Lens geen post, mail of andere berichten meer ontvangt. Omdat we wettelijk verplicht zijn uw medische gegevens 15 jaar te bewaren, kunnen wij de gegevens pas na vijftien jaar volledig verwijderen. Dat zullen wij ook doen.

Wij vragen u of u een nieuwbrief wilt ontvangen met informatie, actie en aanbiedingen. Wij noteren deze toestemming. Indien u deze toestemming intrekt, ontvangt u uiteraard geen nieuwsbrieven meer.

Financiële gegevens

Bankrekeningnummer. Ondertekende incasso-overeenkomsten. We vragen u deze gegevens. We bewaren deze gegevens ten behoeve van afhandeling van incasso’s.

We verwerken ook de transacties die u in de winkel doet in ons systeem. Dit ten behoeve van een juiste boekhouding, maar ook om te weten welke producten u wanneer heeft afgerekend.

Als u geen incasso-overeenkomst heeft, dan vragen we u niet om uw bankrekeningnummer en voeren we deze gegevens niet in.

Indien uw incasso-overeenkomst stopgezet wordt, zullen wij direct na afloop van de laatste incasso uw financiële gegevens verwijderen.

Meetgegevens, lensgegevens, brilgegevens

Onder andere sterkte, type lenzen, type glazen, montuur, vorm van het hoornvlies, samenstelling van de traanlaag. Deze gegevens komen tot stand na de metingen die wij doen in de winkel. We hebben deze gegevens nodig om onze producten op verantwoordelijk en juiste manier te kunnen leveren en controleren. Indien u aangeeft geen klant meer te willen zijn, zullen wij uw gegevens op niet actief zetten, zodat u vanuit Lens geen post, mail of andere berichten meer ontvangt. Omdat we wettelijk verplicht zijn uw medische gegevens 15 jaar te bewaren, kunnen wij de gegevens pas na vijftien jaar volledig verwijderen. Dat zullen wij ook doen.

Voor het bestellen van glazen dienen wij een aantal gegevens door te geven aan onze leveranciers. Dit is puur om de bestelling te kunnen maken. Deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt.

Beperkte medische gegevens

Onder andere oogdruk, fundusfoto, gezichtsveldmetingresultaten, anamnese vragen. In zeer beperkte mate verwerken wij medische gegevens. Deze gegevens komen tot stand na metingen die wij doen tijdens uw bezoek en vragen die u gesteld worden. Wij bewaren strikt en alleen de gegevens die wij nodig hebben om de gezondheid van uw ogen te kunnen beoordelen. Indien u aangeeft geen klant meer te willen zijn, zullen wij uw gegevens op niet actief zetten, zodat u vanuit Lens geen post, mail of andere berichten meer ontvangt. Omdat we wettelijk verplicht zijn uw medische gegevens 15 jaar te bewaren, kunnen wij de gegevens pas na vijftien jaar volledig verwijderen. Dat zullen wij ook doen.

Als wij voor u lenzen op basis van medische indicatie bij uw zorgverzekeraar indienen, dienen wij ook enkele medische gegevens door te geven, zoals de medische indicatie van uw oogarts, type contactlenzen en uw NAW gegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij de aanvraag niet voor u in orde maken. Deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt.

Opnamebeelden in de winkel

Ten behoeve van veiligheid van personeel en klanten worden er in onze opnames van camerabeelden gemaakt. Deze camera’s staan duidelijk in het zicht en dat er opnames worden gemaakt wordt zowel bij de buitendeur als in de winkel kenbaar gemaakt. Deze gegevens worden na 24 uur volledig gewist.

Verstrekking aan derden:

Wij verstrekken naam, adres, woonplaats aan derden ten behoeve van het uitvoeren een geadresseerde mailing waar u wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Dit doen wij echter alleen en nadat u heeft aangegeven deze mailingen te willen ontvangen.

De sterkte van uw bril of lenzen, alsmede uw NAW gegevens verstrekken wij aan uw zorgverzekeraar, ten behoeve van afhandeling van een declaratie. Dit doen wij alleen na uw uitdrukkelijk verzoek uw declaratie te verzorgen.

De sterkte en type van uw bril of lenzen alsmede kijkgedrag en visuele wensen (indien relevant) en beperkte NAW gegevens geven wij door aan onze glazen- en lenzen leveranciers. Deze gegevens dienen puur voor het in orde maken van de bestelling en worden nergens anders voor gebruikt.

De sterkte van uw bril of lenzen, de medische indicatie, alsmede type en vervangfrequentie en beperkte NAW gegevens geven wij door aan verzekeraars als wij voor u lenzen of bril of basis van medische indcatie aanvragen. Zonder deze gegevens kunnen wij de aanvraag niet afhandelen. Deze gegevens worden nergens anders voor gebruikt.

Alle bovenstaande data wordt via software en hardware verwerkt. Daarmee verstrekken wij alle bovenstaande data dus ook aan onze hardware en softwareleverancier.

U kunt via onze site inloggen en afspraken maken. Dit betekent dat er ook data van u door onze webbeheerder wordt verzameld en bewaard teneinde dit mogelijk te maken.

Verwerkingsovereenkomsten:

Met derden zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten waar uitdrukkelijk is opgenomen dat alle handelingen waar uw gegevens bij betrokken zijn dienen te voldoen aan de voorschriften van de wet AVG.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn van patiëntgegevens is 15 jaar. Zo lang u bij ons als actieve klant geregistreerd staat, bewaren we uw complete dossier ten behoeve van optimale dienstverlening. Als u geen actieve klant meer bent, zetten er eerst uw status op “niet-actief” Dat betekent dat er van Lens uit geen contact meer met u opgenomen zal worden, maar dat uw gegevens wel opgevraagd kunnen worden.

15 jaar nadat uw gegevens op niet-actief zijn gezet, zullen uw gegevens definitief verwijderd worden en niet meer opvraagbaar zijn.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde om uw gegevens vragen. U kunt inzien welke persoonlijke gegevens we bewaren, vragen om correctie of verwijdering. Indien u toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming intrekken. U kunt dat doen op:

Lens-afdeling AVG-Beheer 

Steenstraat 2 

6828 CJ te Arnhem 

026-4421421 

Arnhem@lens.nl

Wij zullen uw gegevens niet ongevraagd aan derden verstrekken, noch de verwerking van uw gegevens op verzoek van een derde aanpassen. Dit betekent dat u zich persoonlijk dient te identificeren in de winkel, of uw verzoek dient te laten doen door een rechtsgeldig erkende gevolmachtigde, voordat wij uw verzoek tot uitvoer kunnen brengen.

Recht op indienen van een klacht

Indien u het niet eens bent met de inhoud van bovenstaande verklaring of dat u van mening bent dat Lens zich niet heeft gehouden aan bovenstaande verklaring, heeft u het recht een klacht in te dienen. Deze klacht kunt u indienen op het volgende adres:

Lens-afdeling AVG-Beheer 

Steenstraat 2 

6828 CJ te Arnhem 

026-4421421 

Arnhem@lens.nl